วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวอารีย์ ทรัพย์คง ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านม่อนตะแลง ร่วมเปิดทำการธนาคารขยะตำบลผาบ่อง บ้านม่อนตะแลง วันแรก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนตะ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวอารีย์ ทรัพย์คง ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านม่อนตะแลง ร่วมเปิดทำการธนาคารขยะตำบลผาบ่อง บ้านม่อนตะแลง วันแรก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนตะแลง โดยธนาคารขยะจะเปิดทำการทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยในวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจ นำขยะรีไซเคิลมาขาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1980 บาทS 14581920 0S 14581919 0S 14581918 0S 14581917 0S 14581907 0


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง