วันที่ 16 มกราคม 2567 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับกองร้อยตำรวจชายแดนที่ 336 ณห้องประชุมศูนย์กล

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับกองร้อยตำรวจชายแดนที่ 336 ณห้องประชุมศูนย์กลางชุมชนโครงการ JBIC องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องS 16900103 0


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง