วันที่ 19 มิถุุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่อำนวยความสะดวกรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายนอกสถานที่ บ้านผาบ่อง ณ วัดผาบ่องเหนือ

วันที่ 19 มิถุุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่อำนวยความสะดวกรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายนอกสถานที่ บ้านผาบ่อง ณ วัดผาบ่องเหนือ


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง