กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

IMG 9438IMG 9432IMG 9425IMG 9423


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง