ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
โดยสามารถสแกน QR Code ตอบแบบวัดนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง