วันศุกร์ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2565 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2565 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2 #ระเบียบวาระการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบ ข้อ 49 , 50 ,51

2960

29607


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง