ขอประชาสัมพันธ์ การให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ (E-Srvice)

Modern and Professional Business Proposal Presentation

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  https://www.phabong.go.th/ จำนวน 3  บริการ  ดังนี้ 1.ขอรับบริการน้ำอุปโภคบริโภค 2.ขอรับบริการซ่อมแซ่มไฟกิ่ง 3.แจ้งชำรุด/ซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบน้ำประปา ฯ


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง