ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบ่อง จำนวน 2 สาย

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบ่อง จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 256.00เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตารางเมตร สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016.00  ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน3


พิมพ์  

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง