ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.21-018 สายทางบ้านหัวน้ำแม่สะกึด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,880.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,520.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเ


พิมพ์  

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง