ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๑-๐๑๘ สายทางบ้านหัวน้ำแม่สะกึด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อ


พิมพ์  

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง