ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


พิมพ์  

Related Articles

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ถึง 2566

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563