วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง424849139 3570302116515645 4605351712427060157 n424833994 3570302136515643 314484220612208438 n424736714 3570302133182310 8046491706689643432 n


พิมพ์  

Related Articles

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 #วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลผาบ่องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย