ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึ. ฉบับที่ 2 พ.ศ 2554)


พิมพ์  

Related Articles

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (ชั้น ๒)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 #วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2