วันที่ 7 มีนาคม 2565 นาย อภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอต่อหน้าที่  ตามตามมาต

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นาย อภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส1340524


พิมพ์  

Related Articles

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน